ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນ

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນ

ພາຍໄຕ້ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເຫນືອ, ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດເປົ້າຫມາຍຂອງແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 10 ເມືອງເປົ້າຫມາຍ ຂອງ 3 ແຂວງພາກເຫນືອ ຄື: ແຂວງຜົົົົົົົົົົົົົົງສາລີ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ ກວມ 4 ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ.
ພາຍຫລັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້; ຜູ້ໃຫ້ທືນຍັງໄດ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຕື່ມອີກເພື່ອຈະໄດ້ ສ້າງໃຫ້ແຕ່ລະ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ມີແບບແຜນເພື່ອການນຳໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄ່່າ- ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນ ມີຖຸນາ 2018 ທີ່ຜ່ານ ທິມງານທີ່ປຶກສາ SARI 2.2. ໄດ້ລົງເຮັດການປະເມີນ ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂະຫນາດນ້ອຍ ທັງ ຊປທ ແລະ ນ້ຳລີນ ທີ່ແຜນງານໄດ້ສະຫນັບສະຫນຸນ ໃນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ສາມາດສະຫລຸບຜົນໄດ້ວ່າ (1.) ທົບທວນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊົມໄຊ້ນ້ຳໃນບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ຄືນ;( 2.) ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມແກ່ຄະນະກາມະກາມຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ນ້ຳເພື່ອການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດຕິພາບ (3.) ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ນ້ຳຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄູ່ມື ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ ລະບົບນໍ້າລິນ ທີ່ປະຊາຊົນ ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານ ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃນການບໍລິຫານຈັດການທັງໝົດ ໃນລະບົບນໍ້າລິນ ພ້ອມທັງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕື່ນຕົວວ່າ ຕົນເອງມີພັນທະໜ້າທີ ຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກລະບົບນໍ້າລິນ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
1. ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ນ້ຳລິນ/ຊົນລະປະທານ ແກ່ຊຸມຊົນໃນບ້ານເປົ້າຫມາຍແຜນງານໄດ້ມີປະສິດຕິຜົນ.
2. ຄະນະຄຸມຄອງນຳໃຊ້/ກຸ້ມຊົມໄຊ້ນຳລິນ/ຊປທ ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົາຫມາຍໄດ້ບໍລິຫານຈັດການ ນ້ຳຊປທ/ນ້ຳລິນຢ່າງເປັນລະບົບແລະມີຄວາມຢືນຍົງ.
3. ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ມີລະບົບຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ກະສິກຳ ແລະ ນ້ຳສະອາດ ຢ່າງເປັດລະບົບ.
ວິທີການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ຄື: ພາກການຝຶກໃນຫ້ອງ ແລະ ພາກການຝຶກປະຕິບັດຢູ່ລະດັບບ້ານ, ວິທີການທີຈະໄດ້ນຳໃຊ້ປະກອບມີ (1) ການນຳສະເຫນີທິດສະດີ (2) ການລະດົມສະໝອງ (3) ການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ (4) ການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ພາກສະຫນາມ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື: ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກສະຫນາມ. ໄລຍັງທີ່ 01 ແມ່ນຝຶກອົບຮົມພາກທິດສະດີ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຕອງນຳໃຊ້ ລະບົບນ້ຳສະອາດ (ນ້ຳລິນ) ແລະ ຊົນລະປະທານໃຫ້ທິນງານ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ. ໄລຍະເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນວັນທີ 18-22/09/2018 ຈຳນວນ 05, ສະຖານທີ ແມ່ນຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການປະສານງານປະຈຳແຂວງຜົ້ງສາລີ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບມີ:
 ຂັ້ນສູງກາງ
1. ຫົວຫນ້າຜູ້ປະສານງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ
2. ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານ ແຜນງານ NUDP-SARI
3. ພະນັດງານແຜນການ NUDP-SARI
4. ພະນັກງານວິຊາການ NUDP-SARI
5. ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ກົມຊົນລະປະທານ
 ຂັ້ນແຂວງ:
1. ຜູ້ປະສານງານ NUDP-SARI ປະຈໍາແຂວງ
2. ພະນັກງານແຜນການ NUDP-SARI ປະຈໍາແຂວງ
 ຂັ້ນເມືອງ:
1. ວິຊາການ ຜູ້ທີ່ລົງເລິກຊົນລະປະທານ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
2. ວິຊາການ ຜູ້ທີ່ລົງເລິກນ້ໍາສະອາດ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ


Vientiane Capital, October 4, 2018
Source: Northern Upland Development Programme

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.