ການ​ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມວຽງ​ຈັນ

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມວຽງ​ຈັນ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ​ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ  ​ແລະ ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ (DPs) ​ໃນການ​ພະຍາຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອລ້າ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ ​ໂດຍ​ຜ່ານກົນໄກຂະແໜງ ການກະສິກຳແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ.  NUDP ຈະ​ສະໜັບສະໜູນການ ກະກຽມແລະຈັດສັນເວທີເພື່ອ​ໃຫ້ ​ລັດຖະບານ ​ແລະ  ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ ໄດ້ມີການ​ປຶກສາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ພັດທະນາ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ ​ແລະ ການ​ສະໜອງໂອກາດ ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານຂອງບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ  ​​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານ.

ຈຸດປະສົງ:

​ການສະໜອງທາງດ້ານການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຂອງບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິຜົນ​ກວ່າ​ເກົ່າ ​ແລະ ມີ​ການເພີ່ມ​ຂຶ້ນ         ບົນ​ຫຼັກການ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມວຽງ​ຈັນ.

ບັນດາ​ກິດຈະ​ກໍາ

ໜ່ວຍງານຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (SWGARD) ມີໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ຕິດຕາມ-ກວດກາ ​ແລະ ການ​ທົບ​ທວນຄືນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການຮ່ວມ​ວຽງ​ຈັນ – ​ແຜນ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ (VD-CAP).

ສາມ​ໜ້າວຽກ​ງານ​ທີ່​ສໍາຄັນມີ​ຄື:

  1. ການ​ຄິດໄລ່​, ການຈັດ​ລຽງ​ບູລິ​ມະ​ສິດ ​ແລະ ການຈັດ​ລໍາດັບ​ຍຸດທະສາດ:  ຊ່ວຍ​ໃນ​ການຄິດໄລ່​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ຊ່ວຍ​ຈັດ​ລຽງບູລິ​ມະ​ສິດ ​ແລະ ການ​ລຽງ​ລໍາດັບ​ການ​ລົງ​ທຶນທີ່​ຕ້ອງການ ໂດຍ​ຄໍາ​ນືງ​ເຖິງ​ການຄາດຄະເນຊັບພະຍາກອນ​ທີ່ມີຢູ່ທັງ​ໝົດ ສໍາລັບ ຂະ​ແໜງ​ການ ເຊິ່ງ ມາຈາກຊັບພະຍາກອນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ, ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເປັນທາງການເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ.
  2. ແນວທາງ ​ແລະ ຄວາມ​ສອດ​ຄ່ອງ​ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນທາງການເພື່ອການພັດທະນາ​ແລະ ການ​ລະດົມ​ຊັບພະຍາກອນ:  ​ໂດຍຮ່ວມ​ມື​ກັບກົມຮ່ວມມືສາກົນ ​ແລະ ການ​ນໍາ​ໃຊ້ນະ​ໂຍບາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ບໍລິຫານ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ (AMP), ຮັບປະກັນ​ວ່າ ບັນດາ​ແຜນ​ງານ, ໂຄງ ການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກ​ແມ່ນ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນນະ​ໂຍບາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍການ​ບໍລິຫານ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ. ການ​ວິ​ເຄາະ​ຊັບພະຍາກອນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ໃນ​ອະນາຄົດໃຫ້ ມີ​ຄວາມ​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ບູລິ​ມະ​ສິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ ​ໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (NSEDP) ​ແລະ ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ. ລະບຸ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ, ສ້າງ ​ແລະ ປະຕິບັດ​​ແຜນຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ລະດົມ​ຊັບພະ ຍາກອນ, ຊອກ​ຫາ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ​ແລະ ກະຊວງການເງິນ
  3. ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມວຽງ​ຈັນ ​ແຜນ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ:  ການ​ທົບ​ທວນຄືນຖະ​ແຫຼ​ງການ​ວຽງ​ຈັນ- ​ແຜນ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ການ​ກໍານົດ​ 40 ໜ້າວຽກ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ​ ສໍາລັບ ຂະ​ແໜງ​ການນີ້. ການກໍານົດ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ປະຈຸ​ບັນ ​ແລະ ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ອະນາຄົດ ສໍາລັບໜ້າວຽກ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ ການກໍານົດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ກະຊວງ ​ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ​ເພື່ອຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ງານ. ການ​ຕິດຕາມ-ກວດກາ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ ​ເຖິງ 18 ​ເດືອນ, ການ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ ​ໃຫ້​ແກ່ກົມ ຮ່ວມມືກັບສາກົນ. ພາລະ​ບົດບາດ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ໄດ້​ລະບຸ​ຢູ່​ຂ້າງເທິງ​ນີ້​ແມ່ນຢູ່ພາຍ​ໃນ​ວຽກ​ງານທີ່​​ໄດ້ກໍານົດ​ຢູ່​ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມວຽງຈັນ- ແຜນດໍາເນີນງານຂອງປະເທດ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ຍັງ​ມີ​ປະ​ເດັນ​ອື່ນໆອີກ, ​ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມໂຍງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການທາງດ້ານການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງບັນດາ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ, ຄວາມເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານ​ລະບຽບ​ການ​ໃນ​ການຈັດ​ຊື້​-ຈັດ​ຈ້າງ ​ແລະ ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າຂອງການໃຫ້​ຄໍາ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນໄລຍະຍາວ.