ການ​ພັດທະນາ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ລັດຖະບານເພື່ອບໍລິຫານທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເປັນທາງການ ໃຫ້ແກ່ແຜນງານທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ

ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​

​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ, ລັດຖະບານ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ ຈາກ ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ ໃນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ໂຄງການ​​ແລະ ​ແຜນ​ງານເພື່ອການພັດທະນາ ເຊິ່ງມັນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ. ​ NUDP ຈະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​​ໃນການ​ທົບ​ທວນຄືນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ຂີດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ວິຊາ​ການ ຂອງພາກລັດ ​ແລະ ທັງຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ.

​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ, ສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ທາງ​ດ້ານກາຍະພາບ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດທີ່​ຕ້ອງການ ສໍາລັບ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ​ແຜນ​ງານ​ໃຫຍ່​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຫຼາຍຂະ​ແໜງການຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ  ລະບົບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ໃຫຍ່​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ລະບຽບ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ລັດຖະບານທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ນັ້ນ.

​ຈຸດປະສົງ

ມີບັນດາລະບົບການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານທີ່ມີປະສິດທິພາບກ່ວາເກົ່າ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສະ​ເພາະ ສໍາລັບ ການ​ໃຫ້​ທຶນ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃນຮູບແບບແຜນງານແບບຄົບຊຸດ ​ເພື່ອການ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ​ໃນ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ​ພາກ​ເໜືອ.

ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ/ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

  • ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງກາຍະພາບ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດທີ່​ຕ້ອງການ ສໍາລັບ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຜນ​ງານ​​ໃຫຍ່ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ຫຼາຍຂະ​ແໜງ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ຕາມ​ຄາດ​ໝາຍທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​​ຮອດ​ທ້າຍ​ປີ​ທີ 4 ​ຂອງ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ໂດຍ NUDP ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​​ໃນການ​ນໍາ​ໃຊ້​ລະບຽບການ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ.
  • ກອບງົບປະມານລວມອັນດຽວພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຊັບພະຍາກອນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ ​ໄດ້ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ.
  • ມີ​ເຄື່ອງມື ​ແລະ ​ທຶນພຽງພໍ​ເພື່ອຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງານຄົບຊຸດ​​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ ເຊິ່ງຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ພັດທະນາ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ເອົາ ​ແລະ ​ໄດ້​ຫັນ​ເປັນ​ຮູບແບບແຜນ​ງານ​ພັດທະນາ​ເຂດ​ເນີນ​ສູງ