ການບໍລິຫານລັດ ແລະ ການວາງແຜນໃນທ້ອງຖິ່ນ

ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​

ຄວາມ​ກົດ​ດັນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ ເນື່ອງຈາກ ການ​ລົງທຶນທີ່ເພີ່ມຂື້ນທັງຈາກ​ພາຍ​ໃນ​ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການ​ຍົກຍ້າຍ ຖິ່ນຖານ ​ແລະ ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ປະຊາກອນຂອງບັນດາບ້ານທີ່ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ, ແລະ  ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຮູ້ທີ່ລ້າ​ສະ​ໄໝກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກໍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ,  ທັງໝົດນີ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການ ໃຫ້ມີການຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ​ຊັບພະຍາກອນດິນ ແລະ  ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດຢ່າງ ມີຍຸດທະສາດ.

Farmingອົງປະກອບນີ້​ໄດ້​ປູພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ ແຜນງານແບບຄົບຊຸດ (  PBA ) ທີ່ຕິພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ພາຍຫຼັງການສໍາເລັດ​ແຜນ​ງານ NUDP.  ເຄື່ອງ ມືອັນສໍາຄັນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ຈະມີຄວາມ ກົມກຽວ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ດີໃນຂະບວນ ການວາງແຜນແບບຮອບດ້ານໃນ​ຂັ້ນ​ບ້ານ, ກຸ່ມ​ບ້ານ ​ແລະ ຂັ້ນ​ເມືອງ ຮ່ວມກັນ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນໃຫ້ການປະສານການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ ມີປະສິດ ທິພາບ  ​ແລະ  ພັດທະນາ​ເຄື່ອງທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່​ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ພາກເອກະ​ຊົນ ​ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໂຄງການໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ.

ຈຸດປະສົງ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະສານງານຂອງ ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ  ແລະ ແຜນພັດທະນາເມືອງໄດ້ຮັບ ການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນ.

ບັນດາກິດຈະກໍາ/ຜົນໄດ້ຮັບ.

ຜົນໄດ້ຮັບອັນຕົ້ນຕໍມີຄື:

  1.  ວິທີການ​​ມາດຕະຖານ ສໍາລັບ ການວາງ​ແຜນ​ແບບມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມທີ່ເອົາໃຈໃສ່​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ​ແລະ ຮອບ ດ້ານ​ໃນ​ຂັ້ນ​ບ້ານ ​ແລະ ກຸ່ມ​ບ້ານ ​ໄດ້​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້ (ບົນ​ພື້ນຖານ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ຂະ​ບວນການ​ຄວາມ​ກົມ​ກຽວລະຫວ່າງ ກະຊວງ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ ​ແລະ ຄະນະ​ພັດ ທະນາ​ຊົນນະບົດ ​ແລະ ລຶບລ້າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ແຫ່ງ​ຊາດ).
  2. ວິທີການ​ສັງລວມເອົາ​ແຜນພັດທະນາ​ຂອງ​ບ້ານ ​ແລະ ກຸ່ມ​ບ້ານ ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນພັດທະນາເມືອງ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ນໍາ ໃຊ້.
  3. ຂີດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ພະນັກງານ​ລັດ​ໃນ​ການວາງ​ແຜນ, ການ​ຕິດຕາມ-ກວດກາ, ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ​ແລະ ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
  4. ມີ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຮອບດ້ານໃນຂັ້ນ​ບ້ານ, ກຸ່ມ​ບ້ານ ​ແລະ ​​ເມືອງ
  5. ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​​ກິດຈະ​ກໍາ​ບູລິ​ມະ​ສິດ​ໃນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​(NRM) ​ໃນ​ແຕ່ລະ ກຸ່ມ​ບ້ານ​​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ໄດ້​ເລີ່​ມຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ.
  6. ບັນດາພະແນກການຂອງຂະ​ແໜງ​ການ, ໂຄງການ / ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່​ບໍ່​ຕິດພັນກັບກະສິກຳ ແລະ ​ຊັບ ພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ(Non-ANR) ຮັບ​ຮູ້​ແຜນ​ພັດທະນາທີ່ຕິດພັນກັບຫລາຍຂະແໜງການ. ​