Components

ບັນດາ​ອົງ​ປະກອບ​ຕ່າງໆ.

​ແຜນ​ງານ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຫຼາຍ​ອົງ​ປະກອບ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ ​ແລະ  ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່ມີ​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັນ. ບັນດາ​ອົງ​ປະກອບ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ອັນ​ຕົ້ນຕໍຂອງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ງານ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​​ແມ່ນ​ຢູ່ໃນ​ຂັ້ນ​ເມືອງ ​ແລະ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ​ນອກ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ວຽກ​ງານອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ອື່ນ​ ​ເຊິ່ງ​​ເປັນ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ່​ສໍາຄັນ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ບັນດາອົງ​ປະກອບ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ.NUDP activities

  1. ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ ​ແລະ ພູມ​ສັນຖານ
  2. ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະ ການວາງ​ແຜນ
  3. ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ​ໃນ​ເຂດພູດ​ອຍ
  4. ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຊາວ​ກະສິກອນ
  5. ການ​ປັບປຸງ​ການ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ກະສິກໍາ​ຂອງ​ລັດຖະບານ
  6. ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ

ວຽກ​ງານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ອື່ນ.

ສາມ​ອົງ​ປະກອບທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມຄວາມມີປະສິດທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ.

  1. ການ​ສ້າງ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຈາກ​ປະສົບ​ການ
  2. ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ວຽງ​ຈັນ
  3. ປັບປຸງການຄຸ້ມ​ຄອງບໍລິຫານທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ.