ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ

​ໃນ​ຖານະ​ທີ່ NUDP ​ແມ່ນ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ​ແບບຄົບຊຸດ, ​ແຜນ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ໄດ້​ມີຫຼາຍ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດງານ. ກະຊວງ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ແມ່ນ​ສໍານັກງານ​ບໍລິຫານ​ແຜນ​ງານ NUDP ​​ແລະ ກໍ່​ຍັງ​ມີຫຼາຍ​ສໍານັກງານ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ທີ່ກໍາລັງ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ງານດັ່ງກ່າວ​ນີ້. ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ແຜນ​ງານ ກໍ່​ມີ​ຫຼາຍ​ໂຄງການ​ທີ່​ເປັນ​ພາຄີ, ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆໃນ​ສັງຄົມ ​ແລະ ບັນດາ​ແຜນ​ງານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ.

ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ​ຂອງ​ລັດຖະບານ.

ສໍານັກງານ​ບໍລິຫານ​ແຜນ​ງານ.

  • ກະຊວງ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້.

ບັນດາ​ກະຊວງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ.

  • ກະຊວງ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ (MPI)
  • ຄະນະຊີ້ນຳພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ (NLBRDPA)
  • ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (MONRE)
  • ກະຊວງ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ (MAF)

ບັນດາ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ.

European Union

GIZ

SDC

AFD

 

ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ

  • ບໍລິສັດ NIRAS
  • ບໍລິສັດ ​ບົວລະພາ.
  • ບໍລິສັດ SOFRECO
  • ບໍລິສັດ CIRAD