Category Archives: News

ການແຂ່ງຂັນໜັງສັ້ນ Short Film Competition (AFD)

ການແຂ່ງຂັນໜັງສັ້ນ Short Film Competition (AFD) Call Submission For the 25th anniversary of AFD in Laos, AFD is launching a short film competition to promote the people working for development in Lao PDR. Gather your teams and grab your cameras, it … Continue reading

ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳສະອາດແລະ ຊົນລະປະທານ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ພາຍໃຕ້ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ, ອົງປະກອບໂຄງລ່າງກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ (NUDP-SARI) ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກາງປີ 2015 ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2017. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຢູ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນ 10 ເມືອງເປົ້າຫມາຍຂອງ 3 ແຂວງພາກດໜືອ ຄື: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນກວມ 4 ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້; ຜູ້ໃຫ້ທືນໄດ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຕື່ມອີກເພື່ອຈະໄດ້ ສ້າງໃຫ້ແຕ່ລະ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງນໍາ ໃຊ້ທີ່ມີແບບແຜນເພື່ອການນໍາໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ເກີດປະໂຫຍດ ສູງສຸດ ແລະ … Continue reading

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນໍ້າລິນທີ່ແຂວງຫົວພັນ

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນທີ່ແຂວງຫົວພັນ ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄູ່ມື ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ ລະບົບນໍ້າລິນ ທີ່ປະຊາຊົນ ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານ ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃນການບໍລິຫານຈັດການທັງໝົດ ໃນລະບົບນໍ້າລິນ ພ້ອມທັງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕື່ນຕົວວ່າ ຕົນເອງມີພັນທະໜ້າທີ ຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກລະບົບນໍ້າລິນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຝຶກອົບຮົມ: 1. ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ນ້ຳລິນ/ຊົນລະປະທານ ແກ່ຊຸມຊົນໃນບ້ານເປົ້າຫມາຍແຜນງານໄດ້ມີປະສິດຕິຜົນ. 2. ຄະນະຄຸມຄອງນຳໃຊ້/ກຸ້ມຊົມໄຊ້ນຳລິນ/ຊປທ ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົາຫມາຍໄດ້ບໍລິຫານຈັດການ ນ້ຳຊປທ/ນ້ຳລິນຢ່າງເປັນລະບົບແລະມີຄວາມຢືນຍົງ. 3. ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ມີລະບົບຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ກະສິກຳ … Continue reading

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນ

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນ ພາຍໄຕ້ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເຫນືອ, ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດເປົ້າຫມາຍຂອງແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 10 ເມືອງເປົ້າຫມາຍ ຂອງ 3 ແຂວງພາກເຫນືອ ຄື: ແຂວງຜົົົົົົົົົົົົົົງສາລີ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ ກວມ 4 ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້; ຜູ້ໃຫ້ທືນຍັງໄດ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຕື່ມອີກເພື່ອຈະໄດ້ ສ້າງໃຫ້ແຕ່ລະ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ມີແບບແຜນເພື່ອການນຳໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄ່່າ- ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນ ມີຖຸນາ 2018 … Continue reading

Workshop on Team Building and Action Planning

Workshop on Team Building and Action Planning Date: August 8-10, 2018 Place: NAFRI Office, Dongdok, Vientiane, Lao PDR Northern Uplands Development Programme (NUDP) is a Programme-Based Approach (PBA) initiative of the Lao Government. In December 2017, the NUDP Phase I … Continue reading

Agriculture sector addresses uplands challenges

Representatives of government agencies, the private sector, civil society and development partners yesterday participated in the second Sector Working Group on Agriculture and Rural Development (SWG-ARD) meeting of 2018. The meeting in Vientiane aimed to look specifically at the uplands, … Continue reading

Rural development: a flagship initiative supported by AFD for the country

  In most of Northern Provinces in Laos, access to water – for domestic use or agriculture – is still limited. In the mountainous areas in the North, AFD supports a project which aims at improving livelihoods through building clean … Continue reading

NUDP award ceremony

In the morning of 19th of August, 2016, Ministry of Agriculture and Forestry organized the NUDP award ceremony to congratulate the relevant Departments and the outstanding officials for their contribution of NUDP implementation for 5 years (2011-2016). This ceremony was … Continue reading

(Lao) ພິທີມອບ-ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ແກ່ກົມກອງລວມໝູ່ ແລະ ບຸກຄົນດີເດັ່ນ

Sorry, this entry is only available in Lao.

France extends support for development projects

France extends support for development projects France has agreed to extend its support for development projects to be implemented in Laos over the next three years, with the main focus on agriculture. Two financial agreements valued at 1.5 million euros … Continue reading