ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

Phongsaly Province

photo credit: en.wikipedia.org

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ

ຄວາມເປັນມາ

ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນເມືອງບຸລິມະສິດຂອງ NUDP

ຂໍ້ ມູນ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ

ປະເດັນຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນ ແລະ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ

ບັນດາກິດຈະກຳບຸລິມະສິດຂອງ NUDP ໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ