ພວກເຮົາເຮັດວຽກຢູ່ໃສ

ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອເຮັດວຽກຢູ່ໃນບັນດາເມືອງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ບັນດາເມືອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເອົາ ໂດຍອີງຕາມການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາອົງການຕ່າງໆ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມທຸກຍາກ. ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແມ່ນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂ ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຢູ່ເຂດພາກເໜືອ. ກົດທີ່ຊື່ແຂວງເພື່ອຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວຽກຂອງແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນ ສູງພາກເໜືອ.

ເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບ້ານເປົ້າໝາຍ (ກຸ່ມບ້ານ) ກົດທີ່ນີ້

ແຂວງ ຫົວພັນ

  1. ເມືອງ ວຽງໄຊ
  2. ເມືອງ ຫົວເມືອງ
  3. ເມືອງ ຊ່ອນ
  4. ເມືອງ ຮ້ຽມ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

  1. ເມືອງ ປາກແຊງ
  2. ເມືອງ ໂພນໄຊ
  3. ເມືອງ ວຽງຄຳ

ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

  1. ເມືອງ ໃໝ່
  2. ເມືອງ ຂວາ
  3. ເມືອງ ສຳພັນ

Lao North Map