ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນໍ້າລິນທີ່ແຂວງຫົວພັນ

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນທີ່ແຂວງຫົວພັນ

ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄູ່ມື ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ ລະບົບນໍ້າລິນ ທີ່ປະຊາຊົນ ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານ ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃນການບໍລິຫານຈັດການທັງໝົດ ໃນລະບົບນໍ້າລິນ ພ້ອມທັງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕື່ນຕົວວ່າ ຕົນເອງມີພັນທະໜ້າທີ ຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກລະບົບນໍ້າລິນ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
1. ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ນ້ຳລິນ/ຊົນລະປະທານ ແກ່ຊຸມຊົນໃນບ້ານເປົ້າຫມາຍແຜນງານໄດ້ມີປະສິດຕິຜົນ.
2. ຄະນະຄຸມຄອງນຳໃຊ້/ກຸ້ມຊົມໄຊ້ນຳລິນ/ຊປທ ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົາຫມາຍໄດ້ບໍລິຫານຈັດການ ນ້ຳຊປທ/ນ້ຳລິນຢ່າງເປັນລະບົບແລະມີຄວາມຢືນຍົງ.
3. ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ມີລະບົບຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ກະສິກຳ ແລະ ນ້ຳສະອາດ ຢ່າງເປັດລະບົບ.
ວິທີການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ຄື: ພາກການຝຶກໃນຫ້ອງ ແລະ ພາກການຝຶກປະຕິບັດຢູ່ລະດັບບ້ານ, ວິທີການທີຈະໄດ້ນຳໃຊ້ປະກອບມີ (1) ການນໍາສະເຫນີທິດສະດີ (2) ການລະດົມສະໝອງ (3) ການແບ່ງກຸ່ມສົນທະນາ (4) ການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ພາກສະຫນາມ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື: ພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກສະຫນາມ. ໄລຍັງທີ່ 01 ແມ່ນຝຶກອົບຮົມພາກທິດສະດີ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຕອງນຳໃຊ້ ລະບົບນ້ຳສະອາດ (ນ້ຳລິນ) ແລະ ຊົນລະປະທານໃຫ້ທິນງານ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ. ໄລຍະເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນວັນທີ 3-12/10/2018 ຈຳນວນ 05, ສະຖານທີ ແຂວງຫົວພັນ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບມີ:
 ຂັ້ນສູງກາງ
1. ຫົວຫນ້າຜູ້ປະສານງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ
2. ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານ ແຜນງານ NUDP-SARI
3. ພະນັດງານແຜນການ NUDP-SARI
4. ພະນັກງານວິຊາການ NUDP-SARI
5. ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ກົມຊົນລະປະທານ
 ຂັ້ນແຂວງ:
1. ຜູ້ປະສານງານ NUDP-SARI ປະຈໍາແຂວງ
2. ພະນັກງານແຜນການ NUDP-SARI ປະຈໍາແຂວງ
 ຂັ້ນເມືອງ:
1. ວິຊາການ ຜູ້ທີ່ລົງເລິກຊົນລະປະທານ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
2. ວິຊາການ ຜູ້ທີ່ລົງເລິກນ້ໍາສະອາດ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ

Vientiane Capital, October 11, 2018
Source: Northern Upland Development Programme

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.