ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳສະອາດແລະ ຊົນລະປະທານ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ພາຍໃຕ້ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ, ອົງປະກອບໂຄງລ່າງກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ (NUDP-SARI) ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກາງປີ 2015 ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2017. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຢູ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນ 10 ເມືອງເປົ້າຫມາຍຂອງ 3 ແຂວງພາກດໜືອ ຄື: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນກວມ 4 ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້; ຜູ້ໃຫ້ທືນໄດ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຕື່ມອີກເພື່ອຈະໄດ້ ສ້າງໃຫ້ແຕ່ລະ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງນໍາ ໃຊ້ທີ່ມີແບບແຜນເພື່ອການນໍາໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ເກີດປະໂຫຍດ ສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ທີມງານທີ່ປືກສາ SARI 2.2. ໄດ້ລົງເຮັດການປະເມີນ ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານຂະຫນາດນ້ອຍ ທັງ ຊປທ ແລະ ນໍ້າລີນ ທີ່ແຜນງານໄດ້ໃຫ້ການສະຫນູນ ໃນທີ່ຜ່ານມາ ແລະສາມາດສະຫລຸບຜົນໄດ້ວ່າ ຈະໄດ້ມີການ ສ້າງຄວາມສາມາດແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະເມືອງໃນການ ທົບທວນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊົມໄຊນໍ້າໃນໃນບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄືນໃໝ່, ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມແກ່ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ນໍ້າເພື່ອການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ນໍ້າຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມ
ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບນໍ້າສະອາດ ( ນໍ້າລິນ ) ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງ NUDP-SARI2. ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງສາມາດນຳໄປຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າ ຫຼື ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຝຶກອົບຮົມ
ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ນໍ້າລິນ/ຊົນລະປະທານໃນບ້ານເປົ້າໝາຍແຜນງານໄດ້ມີປະສິດຕິຜົນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້/ກຸ່ມນ້ຳລິນ/ຊລປ ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ສາມາດບໍລິຫານຈັດການ ນ້ຳ ຊລປ/ ນ້ຳລິນຢ່າງເປັນແລະມີຄວາມຢືນຍົງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ມີລະບົບການຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ກະສິກຳ ແລະ ນ້ຳສະອາດຢ່າງເປັນລະບົບ.


Vientiane Capital, October 26, 2018
Source: Northern Upland Development Programme

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.