ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ Watershed Management Workshop

ຫ້ອງການປະສານງານແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອໄດ້ ຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ (Watershed Management Workshop) ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ສະຖານທີ່ຈັດຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ: 64 ທ່ານ ຍິງ 7 ທ່ານ, ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າຍອດນຳ້, ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຝຶກໄປກອບກອບໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະ ກໍ່ເປັນການປະຕິບັດວຽກງານແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ (NUDP2.2)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ (NUDP2.2)

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.