ລົງວຽກພື້້ນຖານວິທີນຳໄຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ

ລົງວຽກພື້້ນຖານວິທີນຳໄຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ
ເພື່ອຊີ້ນຳແນວທາງໃຫ້ບ້ານ ຮູ້ວິທີຮັກສາ ບົວລະບັດຊ້ອມແປງ ການຄຸ້ມຄອງໄຊ້ຊົນລະປະທານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ,
ໃຫ້ມີນໍ້າໄຊ້ໃນການຜະລິດກະສິກຳ,ປູກເຂົ້າ 2 ລະດູການ,ການລ້ຽງສັດ,ນຳໄຊ້ນໍ້າຕະຫລອດ,ເພື່ອຄວາມສະດວກ,
ຍັງໃດ້ລົງການປະຕິບັດວາງພື້ນຖານ , ຝືກອົບຮົມ , ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແນະນຳລາຍລະ
ອຽດກວດກາເບິ່ງຈຸດໃດຄວນມີການສ້ອມແປງ ຫລຼື ຈຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເປ່ເພ ໃຫ້ກວດ
ກາຂໍ້ມູນລະອຽດເພື່ອວາງແຜນໃນການສ້ອມແປງ , ນຳໄຊ້ໄດ້ຍາວນານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳໃນເຂດຊົນ
ລະປະທານ ສາມາດນຳໄຊ້ນໍ້າໄດ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.