ກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງຄອງບັນຊີ , ຊັບສິນໂຄງການ ແລະ ຈັດຊື້໊ – ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທືນ ຂອງລັດ,

ກອງປະຊຸມ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງຄອງບັນຊີ , ຊັບສິນໂຄງການ ແລະ ຈັດຊື້໊ – ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທືນ ຂອງລັດ,
ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອ , ກູ້ຢຶມ ແລະ ກອງທຶນ ຄັ້ງວັນທີ 31 ເດືອນຕຸລາ ຫາ 01 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2019
ທີ ເມືອງ ວັງວຽງ , ແຂວງ ວຽງຈັນ , ຈັດໂດຍ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ , ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ , ບັນດາກົມ , ອົງການທຽບເທົ່າກົມ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ກົມຊົນລະປະທານ , ວິ
ທະຍາໄລ ແລະ ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່່ອຊີ້ນຳແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານບັນຊີ , ຊັບສິນຂອງລັດ ,
ໃປນຳໄຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ , ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໜາຍ ທີກະຊວງການເງິນກຳນົດໄວ້ , ໂດຍ
ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຈັນທະເນດ ສິມະຫາໂນ ຜູ້ປະຈຳການ ຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.