ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອNational Steering Committee of Northern Upland Development Programme (NUDP2)

National Steering Committee of Northern Upland Development Programme (NUDP2)
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຂອງແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ (NUDP2)
The Northern Uplands Development Program 2 (NUDP 2) organized its final national steering committee in Vientiane on December 4th 2019. This event gathered 85 participants from the Lao Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, the French Development Agency (AFD), the French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), representatives from partnering Province and District Agriculture and Forestry Offices (PAFO/DAFO), as well as village beneficiaries from Luang Prabang, Houaphanh, Phongsaly and Xiengkhuang provinces.

During the meeting, NUDP2 provincial coordinators presented the main achievements of the two components, namely SARI (Small Agriculture Rural Infrastructure) and EFICAS (Eco-Friendly Intensification and Climate-resilient Agricultural Systems), during the twenty-one months of NUDP extension.

The chairman of the meeting, HE Mr. Thongpat Vongmany (MAF Deputy Minister) and the two co-chairmen, Mr. Phanthong Phetsaysomphanh (Deputy Governor of Houaphan Province) and Mr. Mathieu Bommier (Head of AFD office in Vientiane) acknowledged the efforts and involvement of the different implementing partners, and stressed NUDP2 important contribution to the sustainable development and poverty reduction of Lao Northern Uplands.

The participants agreed on the need to expand approaches and supports to other villages and on the necessity of continuing strengthening Provincial and District extension officers’ capacities in the fields of participatory planning, watershed integrated management, and facilitation of collective actions to reach scale.

HE Mr. Thongpat Vongmany reminded that NUDP2 was part of long development process and announced that a new project was in preparation for Lao northern watersheds integrated management that should build on SARI and EFICAS experiences i.e. combine small-scale agricultural infrastructures with participatory planning, lowland-upland, upstream-downstream activities increased integration.

ແຜນງານກພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ (NUDP 2) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຂອງແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນູສງພາກເໜືອ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 04 ທັນວາ 2019 ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 85 ຄົນ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເປັນຕົ້ນ ຄະນະຊີ້ນນໍາຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ອົງການຝຣັ່ງເສດເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງການ ຊີຣັດ (CIRAD), ຕາງໜ້າຈາກແຂວງເປົ້້ົາໝາຍເຊັ່ນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ປະສານງານແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອປະຈຳແຂວງຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນນຳສະເໜີໝາກຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນສອງອົງປະກອບກໍ່ຄື ອົງປະກອບໂຄງລ່າງພື້ນຖານກະສິກຳຊົນນະບົດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອົງປະກອບນິເວດກະສິກຳ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 21 ເດືອນ ຂອງໄລຍະສືບຕໍ່.
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຂອງແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ປະທານຄະນະຊີນຳຂອງແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ, ທ່ານ ພັນທອງ ເພັດໄຊສົມພັນ ຮອງເຈົາແຂວງແຂວງຫົວພັນ, ທ່ານ ມາຕິເອີ ບ໋ອມມີເອ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການຝຣັ່ງເສດເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳລາວ ແລະ ກໍ໋ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງແມ່ນງານຕໍ່ວຽກງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາດໃນເຂດເນີນສູງຂອງລາວ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນການທີ່ຂະຫຍາຍຂອບເຂດໃນການພັດທະນາໃນບ້ານຕ່າງໆ ພ້ອມກັບພັດທະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົ້ນແມ່ນພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ບົນພື້ນຖານການວາງແຜນຮ່ວມກັນ, ການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ.

ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ປະທານກອງປະຊຸມ) ໄດ້ເນັ້ນປະເດັນສຳຄັນ ແລະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ ເປັນການພັດທະນາທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ການກະກຽມໂຄງການໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການຂອງສອງອົງປະກອບ ກໍ່ຄື: ອົງປະກອບໂຄງລ່າງພື້ນຖານກະສິກຳຊົນນະບົດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ອົງປະກອບນິເວດກະສິກຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ, ການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນພື້ນທີ່ສູງ ແລະ ພື້ນທີ່ຕ່ຳ ເພື່ອໃຫ້ເກີດກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍືນຍົງ.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.