ວິດີໂອຂ່າວໃນວຽກງານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ,ຈັດຂື້ນທີນະຄອນຫລຼວງວຽງຈັນ

/

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.