Author Archives: Thipphachanh Poumarath

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ Watershed Management Workshop

ຫ້ອງການປະສານງານແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອໄດ້ ຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ (Watershed Management Workshop) ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ສະຖານທີ່ຈັດຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ: 64 ທ່ານ ຍິງ 7 ທ່ານ, ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າຍອດນຳ້, ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຝຶກໄປກອບກອບໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະ ກໍ່ເປັນການປະຕິບັດວຽກງານແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ … Continue reading

ການແຂ່ງຂັນໜັງສັ້ນ Short Film Competition (AFD)

ການແຂ່ງຂັນໜັງສັ້ນ Short Film Competition (AFD) Call Submission For the 25th anniversary of AFD in Laos, AFD is launching a short film competition to promote the people working for development in Lao PDR. Gather your teams and grab your cameras, it … Continue reading

ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳສະອາດແລະ ຊົນລະປະທານ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ພາຍໃຕ້ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ, ອົງປະກອບໂຄງລ່າງກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ (NUDP-SARI) ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກາງປີ 2015 ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2017. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຢູ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນ 10 ເມືອງເປົ້າຫມາຍຂອງ 3 ແຂວງພາກດໜືອ ຄື: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນກວມ 4 ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້; ຜູ້ໃຫ້ທືນໄດ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຕື່ມອີກເພື່ອຈະໄດ້ ສ້າງໃຫ້ແຕ່ລະ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງນໍາ ໃຊ້ທີ່ມີແບບແຜນເພື່ອການນໍາໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ເກີດປະໂຫຍດ ສູງສຸດ ແລະ … Continue reading

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນໍ້າລິນທີ່ແຂວງຫົວພັນ

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນທີ່ແຂວງຫົວພັນ ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄູ່ມື ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ ລະບົບນໍ້າລິນ ທີ່ປະຊາຊົນ ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານ ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃນການບໍລິຫານຈັດການທັງໝົດ ໃນລະບົບນໍ້າລິນ ພ້ອມທັງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕື່ນຕົວວ່າ ຕົນເອງມີພັນທະໜ້າທີ ຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກລະບົບນໍ້າລິນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຝຶກອົບຮົມ: 1. ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ນ້ຳລິນ/ຊົນລະປະທານ ແກ່ຊຸມຊົນໃນບ້ານເປົ້າຫມາຍແຜນງານໄດ້ມີປະສິດຕິຜົນ. 2. ຄະນະຄຸມຄອງນຳໃຊ້/ກຸ້ມຊົມໄຊ້ນຳລິນ/ຊປທ ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົາຫມາຍໄດ້ບໍລິຫານຈັດການ ນ້ຳຊປທ/ນ້ຳລິນຢ່າງເປັນລະບົບແລະມີຄວາມຢືນຍົງ. 3. ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ມີລະບົບຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ກະສິກຳ … Continue reading

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນ

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນ ພາຍໄຕ້ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເຫນືອ, ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດເປົ້າຫມາຍຂອງແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 10 ເມືອງເປົ້າຫມາຍ ຂອງ 3 ແຂວງພາກເຫນືອ ຄື: ແຂວງຜົົົົົົົົົົົົົົງສາລີ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ ກວມ 4 ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້; ຜູ້ໃຫ້ທືນຍັງໄດ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຕື່ມອີກເພື່ອຈະໄດ້ ສ້າງໃຫ້ແຕ່ລະ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ມີແບບແຜນເພື່ອການນຳໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄ່່າ- ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນ ມີຖຸນາ 2018 … Continue reading

Workshop on Team Building and Action Planning

Workshop on Team Building and Action Planning Date: August 8-10, 2018 Place: NAFRI Office, Dongdok, Vientiane, Lao PDR Northern Uplands Development Programme (NUDP) is a Programme-Based Approach (PBA) initiative of the Lao Government. In December 2017, the NUDP Phase I … Continue reading

Agriculture sector addresses uplands challenges

Representatives of government agencies, the private sector, civil society and development partners yesterday participated in the second Sector Working Group on Agriculture and Rural Development (SWG-ARD) meeting of 2018. The meeting in Vientiane aimed to look specifically at the uplands, … Continue reading