ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ

ຄວາມ​ເປັນ​ມາ

ພະຍາດ​ຂາດສານ​ອາຫານ​ຍັງ​ເປັນ​ບັນຫາ​ໃຫຍ່​ ບັນຫາ​ໜຶ່ງຂອງ ສປປ ລາວ.children ການ​ສ້າງ​ຈິດ​ສໍານຶກ​ທາງ​ດ້ານ​ໂພ​ສະນາ​ການ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ສຸຂະ​ສຶກສາ​ແມ່ນ​ແນ່​ໃສ່​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຮູ້ ກ່ຽວ​ກັບ “​ໂພ​ສະນາ​ການ​ທີ່​ດີ” ​ແລະ ຄວາມ​ຊີ​ນ​ເຄີຍ​ໃນ​ການ​ກິນ​ອາຫານ​​ໃນ​ສະພາບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ນອກ ນັ້ນ, ກໍ່​ຍັງ​ໄດ້​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ​ໃຫ້​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການໃຫ້​ແກ່​ຊາວບ້ານ ​ແລະ ພ້ອມ​ທັງ​ໄດ້ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ສະໜອງ​ແນວ​ພັນ​ພືດ​ໃຫ້​ຊາວບ້ານ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ສວນ​ຄົວ​​ ແລະ ​ທໍາ​ການ​ສາທິດ.

ເປົ້າ​ໝາຍ.

ອົງ​ປະກອບ​ນີ້​ແມ່ນ​ແນ່​ໃສ່​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານໃນ​ບັນດາ​ເມືອງ​ເປົ້າ​ໝາຍ.

​ກິດຈະ​ກໍາຕ່າງໆ.

ວຽກ​ງານ​ທີ່​ບັນລຸ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ປະຕິບັດ​ 3 ​ອົງ​ປະກອບ​ ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້:

•    ວຽກ​ງານ​ໂພ​ສະນາ​ການ​ແລະ ການ​ປູກ​ພືດ​ຜັກ​ສວນ​ຄົວ.

•    ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໜູຂີ.

•    ວຽກ​ງານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ເຊັ່ນ: ​ເສັ້ນທາງ​ເຂົ້າ​ຫາ​ບ້ານ​ແລະ ການຕອບ​ສະໜອງ​ນໍ້າ​ສະອາດ.