ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ພູມສັນຖານ

ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​

ຄວາມ​ກົດ​ດັນທາງດ້ານ​ຊັບພະຍາກອນ​ທີ່​ດິນທີ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ​ເນື່ອງຈາກ ການ​ລົງທຶນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງບັນດາບ້ານ​ທີ່ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ ​ແລະ ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ, ບວກກັບລະບົບການຜະລິດກະສິກຳທີ່ລ້າ​ສະ​ໄໝຂອງປະຊາຊົນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ​​ຍຸດ​ທະ​ສາດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ​ແລະ ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ.

ອົງ​ປະກອບ​ນີ້​ແມ່ນ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ເພີ່ມ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ພະນັກງານຂອງບັນດາສໍານັກງານ​, ອົງການ​ຂອງ​ທາງພາກລັດ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານການວາງ​ແຜນ​ນໍາ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ, ການ​ບໍລິຫານ, ການ​ຕິດຕາມ-ກວດກາ ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດ​ທິຜົນ ​ແລະ ການ​ຮັບປະກັນ​ສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ໃນເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

​ເປົ້າ​ໝາຍ.Land registration

​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ອົງ​ປະກອບ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ສິດທິ

​ໃນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ບັນດາ​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ.

ບັນດາ​ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ.

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງສຳເລັດໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

  1. ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.
  2. ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນຢ່າງເປັນລະບົບ.
  3. ການກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ແຜນທີ່ຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນ.
  4. ການເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານນິຕິກໍາ.
  5. ປັບປຸງລະບົບການອະນຸມັດການສໍາປະທານທີ່ດິນ ແລະ ລະບົບການບໍລິຫານ.
  6. ປັບປຸງລະບົບການແກ້ໄຂຂໍ້ຄັດແຍ່ງ, ແລະ
  7. ການສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ດິນ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ​ແລະ ຂັ້ນ​ບ້ານ, ໂດຍລິເລີ່ມຈາກທາງ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ​ແລະ ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງກ່ອນ.

ສໍາລັບ ວຽກ​ງານ​ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ​ແຜນ​ງານ​ໄດ້​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​​ຂັ້ນ​ເມືອງໃຫ້ເປັນ ຫົວໜ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ​ໃນລະດັບບ້ານ. ເຝິກອົບຮົມພະ ນັກງານ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ​​ເພື່ອ​ໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍໃນການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ສຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງຂັ້ນເມືອງ , ​ສ່ວນພະນັກງານຂັ້ນສູນການເຊິ່ງກຄືຈາກບັນດາກະຊວງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄູ​ຝຶກ.

​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ບ້ານ​ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນທີ່ດິນ, ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ​ກໍາມະການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ຂັ້ນບ້ານຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວບ້ານ​ທັງ​ໝົດໃນການຕັດສິນໃຈໃນການດຳເນີນວຽກງານຮ່ວມກັບທີມງານເຊິ່ງໃຊ້ເວລາທັງໝົດປະມານ 14 ວັນ .

ນອກຈາກ​ນັ້ນ, ນັກ​ວິຊາ​ການຂອງແຕ່ລະເມືອງຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ວິທີການນຳໃຊ້ເຄືອງມື GPS ​ແລະ ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ພູມ​ສາດ ​ແລະ ຖານ​ຂໍ້​ມູນ ເຂົ້າໃນວຽກງານວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ​ເພື່ອ​ເກັບກຳ​ ​ແລະ ​​ຮັກສາ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໄດ້​ເກັບ​ກໍາມາ​ນັ້ນ  ມານຳໃຊ້ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສັດເຈນສູງ

ສໍາລັບ ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ກ່ຽວ​ກັບ ວິທີ​ການ, ຂໍ້​ມູນ, ຜົນ​ໄດ້​ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ ​ແລະ ຜົນ​ກະທົບ, ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້:

http://www.nudplao.org/2013/03/sustainable-natural-resource-management-through-land-use-planning

ການ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ທີ່​ດິນ ​​ແມ່ນແນ່​ໃສ່​ເພື່ອຮັບປະກັນ​ ​ສິດໃນການ​​ຄຸ້ມຄອງ​ນຳໃຊ້ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງທີ່​ດິນ, ​ໂດຍ​ການ​ມອບ​ໃບ​ຕາດິນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບການຢັ້ງຢືນ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ​ເພື່ອ​ບັນລຸ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້, ​ແຜນ​ງານ​ໄດ້​​ນໍາສະເໜີ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ​ວິທີ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໃນການສໍາ​ຫຼວດ ​ແລະ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານທີ່​ດິນ. ພາຍຫຼັງ​ທີ່ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີ​ຂອງ​ຊາວບ້ານແລ້ວ, ​ໃບ​ຕາດິນ​ກໍຈະຖືກພີມອອກ. ສໍາລັບ ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ກ່ຽວ​ກັບ ວິທີ​ການ, ຂໍ້​ມູນ, ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ເບື້ອງຕົ້ນ ​ແລະ ຜົນ​ກະທົບ, ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້:

http://www.nudplao.org/2013/03/securing-livelihoods-through-land-registration

ສຳລັບວຽກງານການເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານນິຕິກຳໄດ້ສຳເລັດການດຳເນີນການ​ຢູ່ໃນຫຼາຍ​ກວ່າ 180 ບ້ານ​ ເຊິ່ງ ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້​ປັບປຸງ​ຄວາມເຂົ້າ​ໃຈ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ​ກ່ຽວ​ກັບ ສິດທິ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງທີ່​ດິນ, ​ເຊິ່ງມັນໄດ້ສ້າງໃຫ້ຊາວບ້ານມີ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ ​ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນດາພັນທະຕ່າງໆ.