ທີ່ຢູ່ ສໍາລັບ ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນ NUDP

NUDP ​ແມ່ນ ການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ​ແບບຄົບຊຸດ ​ໂດຍ​ມີ​ບັນດາ​ຄູ່​ຮ່ວມຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ທີ່​ສໍາຄັນ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ. ​ແຜນ​ງານ​ແມ່ນ​ນໍາພາ​​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ໂດຍ ກະຊວງ​ກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນກັບ​ແຜນ​ງານມີດັ່ງລຸ່ມ​ນີ້:

ຫ້ອງການປະສານ​ງານ​ແຜນ​ງານ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ:

  • ທ່ານ ຄໍາ​ສອນ ສີສະ​ຍຸດ, ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການປະສານ​ງານ​ແຜນ​ງານ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ, sysanouth(at)yahoo.com
  • ທ່ານ ນາງ ສຸ​ປາ​ລິ​ນາ ສີ​ສົມບັດ, ຜູ້​ຊ່ວຍ ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການປະສານ​ງານ​ແຜນ​ງານ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ, souparina(at)gmail.com
  • ຂໍ້​ມູນ ສໍາລັບ ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນ​ໂດຍ​ລວມ, nudpnpco(at)gmail.com
  • ຫ້ອງການ: +85621 263 209, Fax: +85621 261 416

ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ບັນດາອົງການ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ (ຈັດລຽງ​ລໍາດັບ ຕາມ​ຕົວ​ອັກສອນ):

  • ອົງການຝຣັ່ງ​ເສດ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ (AFD): http://www.afd.fr/home
  • ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ສະຫະພາບ​ເອີ​ຣົບປະ​ຈໍາ ສປປ ລາວ to Laos: http://eeas.europa.eu/delegations/laos/index_en.htm
  • ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ຂອງ​ອົງການ GIZ
  • (GIZ) GmbH: https://www.giz.de/en/
  • ກະຊວງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເຢຍລະມັນ(BMZ): http://www.bmz.de/en/
  • ອົງການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວີດ​ເຊີ​ແລນ / DirektionfürEntwicklung und Zusammenarbeit (DEZA): http://www.deza.admin.ch/