Category Archives: News

ວິດີໂອຂ່າວໃນວຽກງານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ,ຈັດຂື້ນທີນະຄອນຫລຼວງວຽງຈັນ

/

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອNational Steering Committee of Northern Upland Development Programme (NUDP2)

National Steering Committee of Northern Upland Development Programme (NUDP2) ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຂອງແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ (NUDP2) The Northern Uplands Development Program 2 (NUDP 2) organized its final national steering committee in Vientiane on December 4th 2019. This event gathered 85 participants from the Lao Ministry … Continue reading

ລົງວຽກພື້້ນຖານວິທີນຳໄຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ

ລົງວຽກພື້້ນຖານວິທີນຳໄຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ ເພື່ອຊີ້ນຳແນວທາງໃຫ້ບ້ານ ຮູ້ວິທີຮັກສາ ບົວລະບັດຊ້ອມແປງ ການຄຸ້ມຄອງໄຊ້ຊົນລະປະທານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ມີນໍ້າໄຊ້ໃນການຜະລິດກະສິກຳ,ປູກເຂົ້າ 2 ລະດູການ,ການລ້ຽງສັດ,ນຳໄຊ້ນໍ້າຕະຫລອດ,ເພື່ອຄວາມສະດວກ, ຍັງໃດ້ລົງການປະຕິບັດວາງພື້ນຖານ , ຝືກອົບຮົມ , ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແນະນຳລາຍລະ ອຽດກວດກາເບິ່ງຈຸດໃດຄວນມີການສ້ອມແປງ ຫລຼື ຈຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເປ່ເພ ໃຫ້ກວດ ກາຂໍ້ມູນລະອຽດເພື່ອວາງແຜນໃນການສ້ອມແປງ , ນຳໄຊ້ໄດ້ຍາວນານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳໃນເຂດຊົນ ລະປະທານ ສາມາດນຳໄຊ້ນໍ້າໄດ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ.

ກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງຄອງບັນຊີ , ຊັບສິນໂຄງການ ແລະ ຈັດຊື້໊ – ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທືນ ຂອງລັດ,

ກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຄຸ້ມຄອງຄອງບັນຊີ , ຊັບສິນໂຄງການ ແລະ ຈັດຊື້໊ – ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທືນ ຂອງລັດ, ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອ , ກູ້ຢຶມ ແລະ ກອງທຶນ ຄັ້ງວັນທີ 31 ເດືອນຕຸລາ ຫາ 01 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2019 ທີ ເມືອງ ວັງວຽງ , ແຂວງ ວຽງຈັນ , ຈັດໂດຍ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ , ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ … Continue reading

ພິທີຈັດງານບຸນກາເຟລາວ LAO COFFEE CULTURE ທີ່ໃດ້ຈັດຂື້ນ ວັນທີ 12 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2019

ພິທີຈັດງານບຸນກາເຟລາວ LAO COFFEE CULTURE ທີ່ໃດ້ຈັດຂື້ນ ວັນທີ 12 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2019 ທີ ແຂວງຫລຼວງພະບາງ , ບ້ານຈັນ ໃດ້ຈັດພິທີເປີດເວລາ ຕອນເຊົ້າ ເວລາ 8:30 AM ຫາ 16:30 PM ໃນງານຈະມີກິດກິດຈະກຳຕ່າງໆ , ມີຫລາຍພາກສ່ວນເຂົ້າມາຮ່ວມງານ , ເພື່ອນຳເອົາຜະລິດຕະພັນກາເຟຂອງແຕ່ລະຮ້ານມາຈັດສະແດງ , ເພື່ອໃຫ້ແຂກທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມໃນງານໃດ້ລອງຊິມລົດຊາດກາເຟ , ລົດຊາດກິ່ນຂອງແຕ່ລະຮ້ານ ແລະ ໃດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງກາເຟ , ຄວາມເປັນມາຂອງກາເຟແຕ່ລະເຂດ , ວິທີການປູກກາເຟ ແລະ ຍັງໃດ້ໃຫ້ມີການສຳມະນາ … Continue reading

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ Watershed Management Workshop

ຫ້ອງການປະສານງານແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອໄດ້ ຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ (Watershed Management Workshop) ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ສະຖານທີ່ຈັດຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ: 64 ທ່ານ ຍິງ 7 ທ່ານ, ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າຍອດນຳ້, ແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຝຶກໄປກອບກອບໃຊ້ຕົວຈິງ ແລະ ກໍ່ເປັນການປະຕິບັດວຽກງານແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ … Continue reading

ການແຂ່ງຂັນໜັງສັ້ນ Short Film Competition (AFD)

ການແຂ່ງຂັນໜັງສັ້ນ Short Film Competition (AFD) Call Submission For the 25th anniversary of AFD in Laos, AFD is launching a short film competition to promote the people working for development in Lao PDR. Gather your teams and grab your cameras, it … Continue reading

ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳສະອາດແລະ ຊົນລະປະທານ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ພາຍໃຕ້ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອ, ອົງປະກອບໂຄງລ່າງກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ (NUDP-SARI) ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກາງປີ 2015 ຈົນຮອດທ້າຍປີ 2017. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຢູ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນ 10 ເມືອງເປົ້າຫມາຍຂອງ 3 ແຂວງພາກດໜືອ ຄື: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນກວມ 4 ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້; ຜູ້ໃຫ້ທືນໄດ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຕື່ມອີກເພື່ອຈະໄດ້ ສ້າງໃຫ້ແຕ່ລະ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງນໍາ ໃຊ້ທີ່ມີແບບແຜນເພື່ອການນໍາໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ເກີດປະໂຫຍດ ສູງສຸດ ແລະ … Continue reading

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນໍ້າລິນທີ່ແຂວງຫົວພັນ

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນທີ່ແຂວງຫົວພັນ ການຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄູ່ມື ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ ລະບົບນໍ້າລິນ ທີ່ປະຊາຊົນ ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານ ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃນການບໍລິຫານຈັດການທັງໝົດ ໃນລະບົບນໍ້າລິນ ພ້ອມທັງ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕື່ນຕົວວ່າ ຕົນເອງມີພັນທະໜ້າທີ ຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ຈາກລະບົບນໍ້າລິນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຝຶກອົບຮົມ: 1. ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງສາມາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ນ້ຳລິນ/ຊົນລະປະທານ ແກ່ຊຸມຊົນໃນບ້ານເປົ້າຫມາຍແຜນງານໄດ້ມີປະສິດຕິຜົນ. 2. ຄະນະຄຸມຄອງນຳໃຊ້/ກຸ້ມຊົມໄຊ້ນຳລິນ/ຊປທ ໃນແຕ່ລະບ້ານເປົາຫມາຍໄດ້ບໍລິຫານຈັດການ ນ້ຳຊປທ/ນ້ຳລິນຢ່າງເປັນລະບົບແລະມີຄວາມຢືນຍົງ. 3. ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ມີລະບົບຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ກະສິກຳ … Continue reading

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນ

ຜົນການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບນ້ຳລິນ ພາຍໄຕ້ແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເຫນືອ, ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດເປົ້າຫມາຍຂອງແຜນງານພັດທະນາເຂດເນີນສູງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ ລາວ. ພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍແຜນງານແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 10 ເມືອງເປົ້າຫມາຍ ຂອງ 3 ແຂວງພາກເຫນືອ ຄື: ແຂວງຜົົົົົົົົົົົົົົງສາລີ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ, ແຂວງຫົວພັນ ກວມ 4 ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 3 ເມືອງ. ພາຍຫລັງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້; ຜູ້ໃຫ້ທືນຍັງໄດ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸໂຄງການຕື່ມອີກເພື່ອຈະໄດ້ ສ້າງໃຫ້ແຕ່ລະ ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄປແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ມີແບບແຜນເພື່ອການນຳໃຊ້ທີ່ຄຸ້ມຄ່່າ- ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນ ມີຖຸນາ 2018 … Continue reading