ແຂວງ ຫົວພັນ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ

ຄວາມເປັນມາ

ຄວາມທຸກຍາກໃນບັນດາເມືອງບຸລິມະສິດຂອງ NUDP

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ປະເດັນສຳຄັນ ແລະ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ

ບັນດາກິດຈະກຳບຸລິມະສິດຂອງ NUDP ໃນແຂວງຫົວພັນ